ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Henkel partnereinek képviselői kapcsolattartói részére

Henkel a partnereivel fennálló szerződéses viszonyban a folyamatos zökkenőmentes ügyintézés érdekében kezeli partnereinek és kapcsolattartóinak adatait, melyek személyes adatoknak minősülnek. A jelen adatvédelmi tájékoztató, melyet a kapcsolattartóknak és képviselőknek címzünk, az ezzel kapcsolatos személyes adat kezelést ismerteti.

A Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.; 06 1 372 5555; www.henkel.hu) partnereiről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a képviselőkre és kapcsolattartókra vonatkozó személyes adatokat is.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre: képviselőinek neve, pozíciója, kapcsolattartóinak neve, elérhetőségei, vele folytatott kommunikáció tartalma
Az adatkezelés a Henkel és partner között létrejött szerződés teljesítése céljából történik.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon (Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 rendelet)) alapul: Henkelnek jogos érdeke fűződik a fenti cél elérése és így a zökkenőmentes ügyvitel érdekében az említett adatok kezeléséhez.

Az adatokhoz, szintén a fenti célok elérése érdekében az adatkezelőn kívül szükség szerint hozzáférhetnek a Henkel cég tagvállalatai, valamint postai szolgáltató, futárszolgálat vagy fuvarozó partnereink, archiválási szolgáltatást végző partnerünk, vagy más olyan szolgáltató partnereink, akik ellátnak valamilyen adatkezelési műveletet vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatban részfeladatot látnak el és bevonásukat Henkel optimalizációs okokból indokoltnak tartja.
Az adattovábbítás azon személyes adatokra terjed ki, mely az adott cél, feladat elérése érdekében szükséges. 

Az adatokat, amennyiben annak további megőrzését valamely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme vagy jogi kötelezettség teljesítése nem indokolja a szerződéses kapcsolat megszűnését követő elévülési idő végéig őrizzük meg. Amennyiben valamely személyes adat számviteli bizonylaton szerepel, ott a számviteli bizonylatra vonatkozó jogszabályban előírt megőrzési időt alkalmazzuk.

Az Önről tárolt személyes adatokról további tájékoztatást is kérhet, valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá amennyiben azok feltételei fennállnak, kérheti az adatkezelés korlátozását és azok törlését, valamint a lentiek szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Ilyen irányú vagy bármilyen más kéréssel kérjük forduljon hozzánk a következő elérhetőségek valamelyikén: 
Henkel Magyarország Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.; e-mail:
henkel.magyarorszag@henkel.com

A Henkel jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Jelen adatvédelmi tájékoztató nem szól az egyéni vállalkozók és természetes személy partnereinknek.

INFORMATION ON DATA PROTECTION

For the representatives and contact points of Henkel partners

Henkel processes the data of its contractual partners and their contact points – which are indicated as personal data -  for continuous swift and smooth administration. 
This information is addressed to the contact points and representatives. It includes the aspects of how the personal data is processed by Henkel.

Henkel Magyarország Kft. (address: 1095 Budapest, Hungary, Lechner Ödön fasor 10/b.; phone number: 06 1 372 5555; website: www.henkel.hu) maintains records of its partners which includes the personal data of representatives and contact points.
The processed data: name and position of representatives; name and contact details of the contact points and the content of the communication conducted.
The purpose of data processing is to fulfill the contractual obligations made between Henkel and its partners

Data processing and usage are in correspondence with the under mentioned reasons and the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council, The General Data Protection Regulation (GDPR). Henkel has legitimate interest to fulfill the above mentioned purpose and for the smooth administration of the above mentioned data.   

In addition to the data controller, the member companies of Henkel group, the postal services, currier services or currier partners, archiving service partners or any other service providers or partners who fulfill data processing activities or any task arising from the said contract may have access to the personal data, if the said purpose requires and Henkel justifies the involvement of these third parties by optimization reasons. 

Data transfer is limited to the personal data which are inevitable to fulfill the given certain task and purpose. 

The data is stored until the end of the legal limitation period counting from the end of the contractual relationship, unless the storage is justified by the establishment, exercise or defense of legal claims or until the fulfillment of legal responsibilities. The respective limitation period – prescribed by law on accountancy – is applied in case if any personal data is indicated on an accounting document. 

You have the right to ask further information, access and rectification on your processed personal data. Furthermore if the given requirements are met you are entitled to ask to limit the data processing or delete your personal data. Moreover, you have the undermentioned right to object against data processing.
In case of such or any other requests please contact us on one of the following contacts:

Henkel Magyarország Kft. 1095 Budapest, Hungary, Lechner Ödön fasor 10/b.; e-mail:
henkel.magyarorszag@henkel.com
 

You, as data subject are entitled to object against data processing made by Henkel on the bases of its legitimate interest at any time. In such case the respective data processing will be immediately stopped by Henkel unless Henkel proves that the data processing was necessary due to legitimate reasons which override the data subject’s interests, rights and freedoms, or related to establishment, exercise or defense of legal claims. 

If your rights regarding your personal data is infringed you are entitled to contact the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (www.naih.hu; address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telephone: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Present transparency declaration does not apply to our partners that are private entrepreneurs or natural persons.