Adatvédelmi nyilatkozat az LBS alkalmazáshoz

1. Általános rendelkezések

A Henkel tiszteletben tartja az applikációt használó személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Henkel a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait.

Jelen alkalmazást kizárólag a Henkel alkalmazottai használhatják.

Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen az oldalon teszünk közzé. Így bármikor tájékozódhat a Henkel által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Henkel applikáción megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

2. Adatkezelő

Adatkezelő neve: Henkel Magyarország Kft.

Adatkezelő székhelye és elérhetőségei: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. (www.henkel.hu; +36-1-372-5555; henkel.hungary@henkel.com)

A Henkel az adatok tárolását és kezelését az alábbi célok érdekében végzi:

3. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása

3.1. Naplóadatok
Az applikáció használatával Henkel automatikusan rögzíti a készülékhez rendelt IP címet és a tevékenyéggel kapcsolatos napló adatokat (pl. használat dátuma és ideje). A Henkel ezen információkat 3 napig tárolja az applikációval kapcsolatos hibák felismerése és javítása érdekében. A naplóadatok tárolása nem strukturált naplófájlokban történik azok elhasználása csak célzott technikai vizsgálatok lefolytatására alkalmas.

Az adatok kezelése és felhasználása jogszabályon alapul: a Henkelnek jogos érdeke fűződik az applikáció funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez.

3.2. További az applikáció használatával kapcsolatos adatkezelés
Az applikáció használata során az alábbi adatok kezelése is történik:

 • Felhasználó neve,
 • Szervezeti adatok
 • App-ban történt adatrögzítéshez kapcsolódó helyadatok
 • Túraterv
 • Adatszinkronizációk típusa, ideje, időtartama, adatcsomagok mérete

Az adatkezelésre Henkel jogos érdeke alapján kerül sor, ahol az adatkezelés célja a túraterv ellenőrzése és tervezése, a munka irányítása és ellenőrzése, a bolti készlet nyomon követése.

Az adatokhoz az adatkezelőn (Henkel) kívül hozzáfér a Henkel megbízásából dolgozó technikai szolgáltató.

E pont (3.2.) alatti adatokat Henkel 3 évig őrzi meg. Ezt követően törlésre kerülnek.

4. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:

 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz
 • történő panaszbenyújtáshoz való jog
 • Adathordozhatósághoz fűződő jog
 • Tiltakozáshoz való jog

A Henkel jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ilyen esetekben, illetve, ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. (e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).